aut

NEIP to train two million student entrepreneurs